Assemblea General Ordinaria 2023

Acta de l’assemblea General ordinària 2023

La trobada de socis i invitats s’inicia a les 19 h 30, amb la ponència sobre Temps de Flors a Palau-sacosta, feta per la seva directora Mª Àngels Perpinyà, que fa una presentació exhaustiva del projecte d’aquest any “Palau, temps de vi” i que amb la participació confirmada de molts veïns, es farà i s’instal·larà a la zona verda i pineda, davant del supermercat “Novavenda”

 • Idees bàsiques del projecte:

Es tracta de muntar un espai, durant els dies de Temps de Flors ( 11 al 19 de maig d’enguany), situat dintre la zona verda entre el carrer dels Sarriera i el Camí vell de Fornells. ( Entre el supermercat “Novavenda” i l’escola Les Alzines)

La M. Àngels i en Valentí, proposen que per reforçar el grup de persones que l’any passat varen col·laborar, volen impulsar que el grup tingui personalitat pròpia, amb el nom d’AMICS DELS JARDINS DE PALAU-SACOSTA, que en els pròxims anys, a més d’impulsar un punt de flors del barri, promocioni la visita per diferents jardins privats.

Finalitzada la ponència de Temps de Flors, s’inicia l’acta de l’Assemblea anual 2023.

En el dia d’avui, dinou de març de 2024, a les 20 h i trenta minuts, en el local social de l’AV de Palau-sacosta, del carrer Jocs Olímpics de Barcelona, 4. Codi postal 17003  de Girona, es reuneixen, els membres de l’Associació, en aquest cas quinze persones amb categoria de socis, i cinc de socis familiars presencials i tres per delegació de vot, sobre el total de 80, que figuren en la relació actualitzada (ANNEXA n. 1) i (ANNEXA n. 2 amb el nom, DNI i adreça electrònica utilitzada), en segona convocatòria, i amb quòrum suficient d’acord amb els estatuts de l’entitat, essent presents també els membres de la Junta Directiva, amb l’excusa del secretari Josep Pous i el vocal Narcís Carbonell, que ens deleguen el seu vot. Tots els presents accepten de forma unànime, que tingui lloc la present Assemblea amb el següent.

ORDRE DEL DIA:

 • Benvinguda del president
 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior, publicada a la web de l’associació.
 • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2023
 • Seguiment instal·lacions i novetats a comentar.
 • Pressupost 2024 i proposta de nova quota.
 • Pressupostos participats, pendents 2019 i acord amb la AV de Palau-sacosta.
 • Torn obert de paraules.

D’acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels  assistents, actuen com a president el Sr. Valentí Giralt i Puignau i  el  Sr. Joan Vidal i Xifra, vicepresident, en funcions de secretari. Hi és present el tresorer Josep Lluís Herrero Villalba, i s’han excusat la seva assistència la resta de la junta directiva.

El president declara vàlidament constituïda l’Assemblea Ordinària, i  procedeix a comentar si tothom s’ha llegit l’acta que surt publicada a la web de l’associació i si cal algun comentari que consti en acta.

Tot seguit i prèvia la presentació de les corresponents propostes, l’Assemblea adopta, per unanimitat dels assistents, els següents.

                                                              ACORDS:

 • Aprovació de l’acta de l’Assemblea del dia vint-i-cinc de febrer de 2022, per part de tots els assistents, que donen la seva conformitat. L’acta queda aprovada.

En el llibre de registre de socis, les dades a 31 de desembre de 2023, hi consten un total de 115 registres, amb els següents detalls: 8 parcel·les, 103 cases i 4 identificacions d’altres espais. De tots ells, són socis 79 de ple dret i 13 tenen la categoria de socis protectors i familiars (No tenen dret a vot a l’assemblea).

Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2023

Estat de caixa i bancs a 31 de desembre de 2023

CAIXA I BANCS                                                                         4.386,64 €         SALDO CAIXABANK                                                       4,110,91 €    SALDO  de CAIXA en efectiu                                        275,73 €     

Pressupost 2024 i proposta de nova quota

Instal·lacions. Seguiment i novetats a comentar

 • Les principals avaries s’han produït per culpa de les rates, que han rosegat alguns cables de fibra òptica a les caixes de connexions. Les reparacions del nou cablejat, en el punt de l’avaria s’ha fet amb cable revestit d’acer.
 • Des de fa sis mesos, ja tenim en funcionament un comptador a nom de l’associació.
 • L’acord de tancament del camí de Mas Feliu (Mas Jardí), entre la propietat, Família Homs i Associació, finalment no ha sigut necessari. La família Homs ha instal·lat un portal-barrera, sense cap cadenat, de manera que si és necessari es pot accedir al camí. El camí ha quedat tancat per impedir l’accés lliure i, per tant, mantenir més net l’entorn.
 •  Finalment, també la família Homs, ha instal·lat una tanca metàl·lica entre la seva propietat i la zona verda “les fonts de palau”, amb una porta d’accés. L’associació disposem d’una clau d’aquest portal.
 • Pressupostos participats, acord veïns anys 2023. Romanent total de 42.000,00 €, que correspon a:

Escales entre el carrer Ros de Palau, zona transformador, i el carrer dels Sarriera, amb enllaç a les escales de la zona verda del supermercat.

 • Amb l’acord de l’assemblea de l’any 2022, es va passar escrit a l’ajuntament demanant, que aquesta quantitat passes a formar part de les assignacions per pressupostos participats de l’Associació de veïns i veïnes de Palau-sacosta, de manera que passés a formar part de les assignacions que tenen, per acabar les obres del local social.
 • El president informa que per un acord de la Junta de l’Associació de Palau-sacosta, tots els veïns socis de Mas Jardí, tenen dret a ser socis i queden exempts de les quotes anuals, durant els anys 2024 a 2027.
 • Tots els socis de Mas Jardí, rebran un document d’alta per formalitzar la inscripció a l’associació de veïns i veïnes de Palau-sacosta. L’alta és individual i voluntària.
 • Risc d’incendi a les zones boscoses del barri, diferenciant els espais i feines a fer:
 • Bosquet (parcel·la interna) Zona Camí Vell de Fornells i carrers Ros de Palau i carrer Torres de Palau 2.
 • Bosc zona GEIEG (massa forestal interna)

            Que tenen diferència de tractament d’aquestes zones.

En el segon cas, l’ajuntament ha de tenir cura de les franges de protecció de 25 metres, entre el bosc, que són de propietat privada i les zones o espais urbans.

En el primer cas és un espai de zona verda municipal, que podem constatar que el sotabosc està correctament tractat.

Identifico com ANNEXA Núm. 3, l’escrit rebut per part de l’Ajuntament de Girona i com ANNEXA Núm. 4, l’escrit presentat al registre de l’ajuntament, demanant la intervenció de prevenció d’incendis a les zones de franges perimetrals.

Dit tot plegat, el president proposa, pel que fa al bosquet, demanar que tallin els arbres més propers a les tanques de les cases del carrer Ros de Palau, que els seus jardins limiten en el bosquet.

 • Torn obert de paraules
  • Cap de les persones, presents i representades, fa ús d’aquesta facultat.

Tot seguit, i no havent-hi més assumptes a tractar, i prèvia la seva redacció, pel secretari de l’associació, aquesta acta queda pendent d’aprovació fins a la pròxima Assemblea, després que es faci la seva lectura i si escau la seva aprovació, firmant-la a continuació el secretari, amb el vistiplau del president.

Vistiplau del president

  El secretari                                                                                                                                                                 Joan Vidal i Xifra                                                                      Valentí Giralt i Puignau

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

Acta de l’Assemblea

En el dia d’avui, catorze de març de 2023, a les 20 h i set minuts, en el local social de l’AV de Palau-sacosta, del carrer Jocs Olímpics de Barcelona, 4. Codi postal 17003  de Girona, es reuneixen, els membres de l’Associació, en aquest cas disset persones, presencials i sis per delegació de vot, sobre el total de 79, que figuren en la relació actualitzada (ANNEXA n. 1) i (ANNEXA n. 2 amb el nom, DNI i adreça electrònica utilitzada), en segona convocatòria, i amb quòrum suficient d’acord amb els estatuts de l’entitat, essent presents també els membres de la Junta Directiva, i acceptant de forma unànime, que tingui lloc la present Assemblea amb el següent.

ORDRE DEL DIA:

 • Benvinguda del President
 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior
 • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2022
 • Pressupost 2023 i proposta de nova quota
 • Seguiment instal·lacions i novetats a comentar
 • Pressupostos participats, pendents 2019
 • Temps de Flors a Palau-sacosta 2023
 • Torn obert de paraules

D’acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels  assistents, actuen com a president el Sr. Valentí Giralt i Puignau i el Sr. Josep Pous i Barrera, com a secretari. Hi són presents el vicepresident Joan Vidal i Xifra, el tresorer Josep Lluis Herrero Villalba, i el vocal Narcís Carbonell i han excusat la seva assistència la resta de la junta directiva.

El president declara vàlidament constituïda l’Assemblea Ordinària, i es procedeix a donar lectura, per part del secretari, de l’acta de l’assemblea anterior i havent procedit a la lectura de l’ORDRE DEL DIA, el president dona la benvinguda els assistents, tot constatant la tornada a la normalitat, després de pràcticament dos anys aturats per LA COVID 19, i les seves seqüeles.

Tot seguit i prèvia la presentació de les corresponents propostes, l’Assemblea adopta, per unanimitat dels assistents, els següents.

                                                              ACORDS:

Per unanimitat, tots els assistents, hi donen la seva conformitat. L’acta queda aprovada.

En el llibre de registre de socis, les dades a 31 de desembre de 2022, hi consten un total de 110 veïns propietaris, d’aquets, cinc es corresponent a parcel·les, i 86 a habitatges. D’aquests son socis de ple dret 79 i disset socis col·laboradors – protectors.

 • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2022
  TOTAL
INVERSIONS I DESPESES 2022  
INVERSIÓ  XARXA DE FIBRA ÒPTICA0,00 €1.546,69 €
Reparació Armaris d’escomesa Fibra òptica  i altres1.546,69 € 
DESPESES 3.232,19 €
Bancs: negociació de rebuts i  altres comissions376,98 € 
ASSEG. INSTAL·LACIÓ TV701,50 € 
Tasses gestions jurídiques 0.00 € 
Domini + web +gestions202,57 € 
Festa del Barri Col·laboració amb AAVV Palau1.951,14 € 
   
TOTAL 4.778,88 €

Estat de caixa i bancs a 31 de desembre de 2022.

Saldo CaixaBank                            5.178,56  €     

Saldo caixa pròpia               340,74 €

TOTAL                                                  5.519,30  €     

 • Pressupost 2023 i proposta de nova quota
INVERSIONS I DESPESES  
INVERSIÓ  XARXA DE FIBRA ÒPTICA   250,00 €2.250,00€
Reparació Armaris d’escomesa Fibra òptica  i altres2.000,00 € 
DESPESES 1.420,00 €
bancs: negociació de rebuts i  altres comissions   450,00 € 
ASSEG. INSTAL·LACIÓ TV   720,00 €
Tasses gestions jurídiques     0,00 € 
Domini internet +web +suport250,00 € 
  
TOTAL 3.670,00 €
 cost per soci2023: 3670/81 = 45,30 Proposta quota any 2023:
Socis TV-TDT 50,00 € 
Resta de socis 15,00 €
 • Seguiment instal·lacions i novetats a comentar
 • Les principals averies s’han produït per culpa de les rates, que han rossegat alguns cables de fibra òptica a les caixes de connexions i una única averia per “intrusió” a la caixa de connexió del carrer.
 • Respecte a la contractació d’una escomesa elèctrica pròpia, portem uns mesos d’endarreriment, però està pràcticament llesta i a punt de connectar.
 • L’acord de tancament del camí de Mas Feliu ( Mas Jardí) , aconseguit entre la Família Homs, la Fundació Gestora de la propietat de Mas Feliu i nosaltres AAVV, ha quedat en NO RES. La família Homs ha desistit de fer-ho i donat que son el propietaris d’aquest pas (amb dret d’us per a Mas Feliu), no hi podem fer res mes.
 • Pressupostos participats, pendents 2019-

Escales entre el carrer Ros de Palau, zona transformador, el carrer dels Sarriera, enllaç a les escales de la zona verda del supermercat.

Aquesta obra no té cap futur i si una oportunitat de PERDRE una inversió prevista pel nostre barri, per tant, us faig un parell de consideracions i una proposta.

 1. La inversió real a fer, en aquests moments està per damunt dels 80.000 €. L’any 2019 tenia una estimació pràcticament aquesta xifra i aquí hi hem d’afegir els increments importants de preus d’avui dia.
 2. Encara no s’ha fet el projecte d’obra, que tenia destinats 6.000 €, dels 42.000 € assignats.
 3. Si tirem endavant i fan el projecte, ens haurem gastat uns diners que no tindran cap utilitat.

PROPOSTA. Demanar a l’ajuntament que aquesta partida es pugui invertir en les obres del local social.

NOTA: Tots els assistents estan d’acord amb la proposta i el president explica que farà un document per informar a l’ajuntament i intentar aconseguir, aquesta proposta.

 • Temps de Flors a Palau-sacosta 2023

En aquest punt, el president explica que aquest apartat, queda fora dels acords de l’assemblea, però que considera molt important explicar-ho per l’impacte en positiu que pot tenir pel nostre barri.

Es tracta de muntar un espai, durant els dies de temps de flors (13 al 21 de maig d’enguany), situat dintre la zona verda entre el carrer dels Sarriera i el Camí vell de Fornells. (Entre el supermercat “Novavenda” i l’escola Les Alzines)

És un projecte important, amb un pressupost de prop de 4.000 €, que entre subvencions i una campanya de micromecenatge, es pot aconseguir.

També serà molt important la col·laboració de “voluntaris del barri”, tant a l’hora de fer el muntatge com els dies que tinguem obert, per tal de disposar de persones que estiguin en aquest punt.

 • Torn obert de paraules

Parlem del risc d’incendi a les zones boscoses del barri i de la diferència de tractament d’aquestes zones. Per exemple a Mas Jardí el bosc fins a les instal·lacions del GEIEG, que no s’hi fa res des de l’ajuntament. Només ho fan les companyies elèctriques o la zona de Mas Triola i Mas Devesa, que sí que es neteja.

Tot seguit, i no havent-hi més assumptes a tractar, i prèvia la seva redacció, pel secretari de l’associació, aquesta acta queda pendent d’aprovació fins a la propera Assemblea, després que es faci la seva lectura i si escau la seva aprovació, firmant-la a continuació el secretari, amb el vistiplau del president.

                                                                                                               

El secretari:  

                   

Josep Pous i Barrera. 

Vist i plau:

El president:                                                                            Valentí Giralt i Puignau

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021

Any 2022

Es convoca pel pròxim dia 14 de març, a les instal·lacions del local social, del carrer Jocs Olímpics de Barcelona, 4. Girona. CP: 17003,

en primera convocatòria a les 19 h 45 i en segona convocatòria, a les 20 h, per informar i aprovar si s’escau el següent ordre del dia:

 • Benvinguda del president
 • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2022
 • Pressupost 2023 i proposta de nova quota.
 • Seguiment instal·lacions i novetats a comentar
  • Altes i altres incidents
 • Pressuposts participats pendents de l’any 2019
 • Torn obert de paraules.

Girona, 28 de febrer de 2023

Nadal 2021

Bon Nadal i millor any 2022

El president i tota la Junta directiva, us volem felicitar un any mes, les festes de Nadal.

Aquest Nadal, que es presentava ufanós i ple de possibilitats, respecte, amb una COVID.19, que semblava “dominada”, encara que fos a base de vacunes, alguns ja portem la tercera. Se’ns ha fos de cop. Hem hagut d’adaptar, les mesures necessàries, per salvar el menys, els dinars familiars, tot i que altre cop, restringits en els grups familiars més propers.

Aquest és el segon any, que no busquem una nadala per publicar, seguint les nostres tradicions. No ens semblava massa adient, ja que moltes famílies han perdut ésser estimats.

De tota manera Nadal, és un temps, essencialment, de tradicions i una d’elles són els desitjos de tota mena. Amb els companys de l’Associació de Palau, hem fet un arbre dels desitjos, ple de branques “digitals” per penjar-los. També us volem invitat a la iniciativa.

Entra, i escriu el teu desig, per poder-lo compartir.

Arbre de Nadal 2021, fet pels veïns i veïnes de Palau-sacosta

Sant Jordi a Palau-sacosta

Castell de les Torres de Palau

La nostra diada.

Un llibre i una rosa.

Any rere any, celebrem la diada de Sant Jordi, una de les festes més importants i estimades pels catalans, a més de commemorar el patró de Catalunya., Aquest dia gaudim com mai la cultura, la imaginació i l’amor sortint al carrer, amb la il·lusió de saber que és un dia diferent. La vil·la s’omple de gent amunt i avall portant una rosa ben vermella o un llibre que potser serà l’únic que comparant en tot l’any, però avui toca, avui és el dia de gaudir d’una diada especial, de passejar pels carrers de la ciutat, regalar una rosa o un llibre, aconseguir aquella signatura tan preuada del nostre autor favorit, respirar sensació de felicitat a cada cantonada.


Malauradament aquest any no serà així, la pandèmia ens obliga a tots a canviar els nostres hàbits, a aparcar els nostres costums i, fins i tot, un dia tan meravellós l’hem de gestionar d’una altra manera.
Però això no vol dir que a diferència de l’any passat, aquest ens haurem de quedar a casa, el nostre barri, posarà d’una manera o altra, Sant Jordi en els seus carres, a les seves botigues, i ben segur en el cor de cada Palauenc. No es faran activitats perquè la pandèmia no ens ho permet, però sí que des de l’Associació de Veïns us voldríem convidar a participar de la fira mercat de Sant Jordi, que enguany tindrà lloc a l’esplanada de la Copa per tal de garantir el compliment de les mesures de seguretat de la COVID-19. L’indret estarà tancat i només s’hi podrà accedir per un espai habilitat d’entrada i un altre de sortida, amb un aforament limitat al 30%
Com no podria ser d’una altra manera, també comptarà amb una zona on els autors podran signar els seus llibres.
No deixem que la tristesa ens ompli el cor, gaudim d’aquest dia amb totes les prevencions, però alhora amb tota la il·lusió que l’envolta. Que la força de Sant Jordi impregni cada racó de la nostra Ciutat.
FELIÇ DIADA A TOTS -la Junta Directiva

􀀥 Butlletí de noticies de Palau-sacosta

Comunicat de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de Girona. Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.

La nova imatge dels vehicles patrulla dels Mossos d'Esquadra

Informació d’una nova estafa que s’està produint en la nostra ciutat anomenada “COLLITA” perquè en feu la màxima difusió i agafeu les precaucions necessàries.

Darrerament s’estan recollint denúncies de furts tipus “collita” a les zones dels pàrquings de diversos supermercats de la nostra ciutat
Aquest tipus de furt s’anomena “COLLITA”
Aquest mètode consisteix a llençar monedes o claus prop de la víctima per distreure-la i robar-li les seves pertinences, que ha deixat al cotxe, com el moneder o la bossa de mà.
Us informen que aquesta tipologia delictiva l’acostumen a realitzar un màxim de tres lladres que es reparteixen les tasques: un distreu la víctima, l’altre furta la bossa de mà o qualsevol objecte de valor de l’interior del vehicle i el tercer els espera en un vehicle per fugir ràpidament.

Més zones d’aparcament per a les persones en mobilitat reduïda.

Habilitades dues places d’aparcament a prop del CAP, en el carrer Tuyet i Santamaria,  per facilitar l’accés, en un punt de difícil aparcament.

Cap de Montilivi

Segons l’ordenança municipal de circulació de Girona, Article 21, apartat n. 2 : “Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap tipus de zona reservada, es permet l’estacionament en aquells llocs on no es destorbi la circulació de conformitat amb l’establert en la normativa sectorial. En el cas d’estacionar a les zones de càrrega i descàrrega, el període de temps màxim d’estacionament del vehicle és de 60 minuts”

Pas de vianants, zona verda carrer Pica d’Estats i Mas Abella

Escales de fusta, el mig de la terra i en molt malt estat

Aquesta setmana hem fet arribar a Parcs i Jardins de la ciutat, aquestes fotos. Ens sembla que no calen comentaris, més enllà del que ens diuen els veïns de la zona: “aquest pas no està fet per la gent gran”, nosaltres hi afegim: aquest pas s’ha de refer de nou, només les escales a tocar a mas Abella, estan en condicions per passar-hi”.

Zona verda al voltant del supermercat Novavenda.

Carrer dels Sarriera i Església de Sant Miquel

Cada dia alguns alumnes del col·legi les Alzines tenen la seva hora d’esbarjo en aquest entorn i els caps de setmana venen altres persones a fer un tomb en aquests espais. Aquest és el resultat. Un punt com aquest, que pel cap baix, si mouen més de cent persones diàriament necessita, que cada dia hi passin els serveis de neteja. Aquests pròxims dies, insistirem als servei de neteja municipal i el mateix temps, contactarem amb l’empresa del supermercat i l’escola, per demanar, que col·laborin de manera més activa, en el manteniment del conjunt de zona verda.

JUGA NET! Cuidem el nostre entorn.

Fer les coses bé i amb actitud cívica és senzill, el gos s’ha de portar lligat i hem de disposar d’una bossa, per recollir les defecacions. Els gossos s’han de portar lligats sempre, també a les zones verdes i boscos, que aquí a Palau-sacosta en tenim molts d’aquests espais. La nostra campanya de conscienciació ens ha portat a fer aquest cartell, que per iniciativa de molts veïns ja està penjat a zones com Mas Jardí, Mas Prunell i d’altres espais. Tots podem col·laborar per tenir els espais més nets, tu també!. El cartell té un cost de cinc euros.

Campanya municipal “En zivic a Girona”

LA CUINA VIRTUAL

CARTA A L’ALCALDESSA MARTA MADRENAS

Benvolguda Marta, com a Presidents de l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta i de l’ Associació de Veïns de Mas Jardí, et volem transmetre algunes les nostres preocupacions sobre la mobilitat a la nostra ciutat, des de la perspectiva de barri perifèric.

Ambdues associacions, fa ja un llarg temps que treballem conjuntament per cosir el màxim les necessitats del nostre barri. Una de les nostres iniciatives conjuntes va ser la de potenciar la creació d’agrupacions de veïns el voltant del WhatsApp. En un primer moment preteníem reforçar la seguretat en el conjunt del barri i ara ha estat molt efectiva durant tots aquests dies de confinament de la COVID. Entre tots agrupem prop de 400 participants. Una xarxa de barri i pel barri. ( Mas Jardí, Torres de Palau I- Can Triola, Mas Barril, Mas Grau, Mas Prunell, Torre Rafaela, Sector de Mas Abella)

 Et volem transmetre les nostres preocupacions sobre la mobilitat i els canvis que es proposen ara a la ciutat, des de la perspectiva de barri perifèric. Després d’haver participat a la Taula de Mobilitat el passat dia 20 de maig.

El conjunt de mesures que va presentar la regidora Marta Sureda, totes venen marcades inicialment per la COVID. Distanciament social, que vol dir carrers amb més espais per a vianants. Incentivació econòmica de la ciutat, que també es tradueix amb voreres amples i si cal, traient o modificant l’ús dels espais dedicats, ara per aparcar cotxes. Però també tenim clar que aquestes mesures han vingut per quedar-se. De fet molts dels participants dibuixaven una ciutat sense cotxes i ambientalment sostenible amb carrers destinats a les persones, sigui a peu o en bicicleta i una potent xarxa de bus urbà. Ens sembla, que el que va quedar clar és l’ absoluta voluntat de tothom d`aprofitar les necessitats ara sobrevingudes, per aconseguir una ciutat diferent, sense deixa a ningú enrere.

Perquè tenim interès a reflectir les nostres necessitats com a barri perifèric? Doncs perquè tots els ciutadans hem de tenir les mateixes oportunitats. Un veí del centre de la ciutat pot desplaçar-se a comprar els comerços, a la plaça del mercat i tants altres, sense cap dificultat i a peu. També per les seves gestions personal. Els barris perifèrics tenim les mateixes necessitats , però ens hem de desplaçar fins al centre- Estem penalitzats, per la distancia i els mitjans que hem de fer servir.

Dit tot plegat, et desplaguem les nostres consideracions i propostes, en la clara intenció d’ ajudar-vos a millorar una feina INGENT, que només ha fet que començar.

PROPOSTES:

APARCAMENTS DISSUASIUS a les entrades de la ciutat. Ha de estar pensats per les persones que es desplacen des d’altres municipis  a la ciutat  amb cotxe. Han de quedar ubicats a les entrades, com per exemple l’entrada sud. La Marta Sureda va explicar el de l’entrada sud, (antic centre verd) i amb uns sistemes de bus llançadora fins a la Plaça Marques de Camps. EN CAP CAS AQUESTS APARCAMENTS HA DE SERVIR PER LA GENT DE GIRONA QUE VIU EN AQUETS BARRIS PERIFÈRICS.

APARCAMENTS DE CURTA DURADA EL CENTRE DE LA CIUTAT, de dues hores com a màxim amb un sistema de pagament tipus parquímetres amb matrícula inclosa. Espais com els aparcaments del Parc del Migdia.

REVETLLA DE SANT JOAN 2019

Aquest any la Junta, hem decidit de celebrar l’ esdeveniment “quan toca”, es a dir per Sant Joan i fer-ho conjuntament amb l’ Associació de veïns i veïnes de Palau-sacosta, i de fer-ho el voltant de l’ entorn del nou local social de Palau-sacosta.

ELS VEÏNS OPINEN.

10 de juliol de 2021

Escrit que he rebut fa uns dies i en sembla interessant. Com no podria ser d’altre manera, expressa la seva opinió, però parlar de temes que ens afecten a tots. En el escrit es parla d’unes fotos en un arxiu privat, que nosaltres no podem publicar.

Hola, Valentí.

Crec que s’hauria de fer un advertiment als veïns de la urbanització que tenen tanques vegetals entre la seva parcel·la i el carrer. Netejar les restes (branquetes, fulles, palla,…..), que generen aquest tipus de tanques, és responsabilitat seva, no del servei de neteja de l’ajuntament. I més, quan venen els seus jardiners a podar-les. Quan fa vent, s’escampa per tot el carrer, tapa els embornals i envaeix les parcel·les veïnes. Per cert, la màquina que escombra les voreres dels carrers cada vegada passa menys sovint i no neteja igual bé, com el camió que ho feia abans.

Per altra banda, vull manifestar que la neteja que s’ha fet de la parcel·la de davant és una vergonya. Han deixat en el terra de la vorera i enganxat a la tanca metàl·lica un munt de palla i fulles seques, que es van escampant pel carrer cada vegada que fa vent. En l’interior, també han deixat les herbes amuntegades que s’assequin. Els operaris d’Aigües de Girona han desembussat diverses vegades, els darrers dos anys, l’embornal que hi ha a l’altre cantó de carrer del número 16. M’estic plantejant, a títol personal, denunciar a la seva propietària en els jutjats. Són ja molts anys de saltar-se totes les normes cíviques de sostenibilitat, medi ambient i neteja. T’adjunto un enllaç a una carpeta de fotos que reflecteix l’historial de merda d’aquesta parcel·la. Quan es posin a construir les cases, en temps de pluja, val més que marxem de vacances.

Ja saps que no tinc WhatsApp. Per la meva part, no hi ha cap inconvenient que comparteixis aquest correu electrònic amb la resta de veïns. Al contrari, si tu ho consideres convenient, m’agradaria.

Una salutació i gràcies per la feina feta.

Joan Oliva

Any 2019

Tinc 71 anys, i en continua sorprenent el cinisme. Acabo d’escriure la paraula i ara mateix no estic segur del que vol dir i no estic segur que serveix per explicar-vos el que vull dir. Segons el diccionari “el que impúdicament fa gala de menysprear els valor morals”. Tot aquest preàmbul, per parlar d’un comentari que m’han fet arribar, amb foto inclosa, una veïna. Es tracta d’un os (considerablement gran), llençat el seu jardí, per el punt on els seus gossos es passejant, saludant els que per allà passant. Com molts d’altres, aquesta veïna te uns gossos tancats dintre del jardí, que quan la gent i passa a la vora es dediquen bordar, com fan tots els gossos, a pràcticament totes les cases. Ens poden o no agradar aquests animals, ens poden o no molestar. També ens poden molestar les fulles que cauen dels arbres, la pluja, el vent, el sol, les persones. Però arribat aquest punt, hem de reconèixer que som nosaltres que tenim un problema, no els altres. Quan axó no es reconeix i a sobre fem actes grollers, com aquest, que acabo d’explicar, i ho fa d’amagat i quan ningú ho veu, es quan em surt la paraula cínic. Dit tot axó, també podem suposar, que es pot tractar de mainada fen les seves “gràcies”, tot i que per mi, en cap cas es justifica. Seria bo, que el meu comentari servis per desactivar aquestes actituds incíviques i com he dit cíniques. A la meva veïna, que m’ha demanat consell i se sent maltractada, li vull aconsellar, que davant d’aquestes actituds, s’ho agafi en tranquil·litat, mes enllà de l’emprenyada inicial, per estar per damunt d’aquestes impertinències. Segur que es la millor lliçó.

Ossos i gossos, una altre carta.

Bon dia a tothom. Article dia 4 de maig a La Vanguardia, sobre el tema Drons. Crec interessant sobre un problema que hem viscut recentment a la nostra Urbanització. Lluis Perpinyà

ACCÉS A L’ARTICLE DES DEL SUBRATLLAT : Article dia 4 de maig a La Vanguardia

CONTENIDORS I NETEJA.

Vull parlar dels espais que ocupen els contenidors de deixalles, brossa, paper, vidre, etc. La publicitat institucional, amb les seves campanyes de conscienciació, ens diu bàsicament que dipositem el que portem, “dintre del contenidor”. Es la primera condició per tenir net aquest espai. Però mantenir aquests espais net, és cosa de tots, de l’empresa que ho recull i de nosaltres, els veïns, que hi portem els materials. També és cert que no sempre tot el que hi portem cap dintre del contenidor. En aquest cas, hem de fer algun esforç afegit, per exemple “fer servir el cuter” per trossejar la capça de cartró, i abocar-la el contenidor de paper.

CAPÇA DE CARTÓ EL COSTAT DELS CONTENIDORS

…..o telefonar a la deixalleria avisant que tenim un moble per llançar o runes de petites obres, i ens donaran el dia que ho podem treure i ells ho venen a recollir.

La deixalleria, ens va dir que no tenia cap avis d’aquest moble.

Finalment vull parlar de la neteja, el voltant del contenidor. En aquest cas, són els serveis de neteja de l’ Ajuntament, qui ho han de fer i he de dir que ho fan a mitges, perquè entre les voreres i els contenidors hi creixen les herbes, i tot sovint , está ple de fulles seques. Doncs mentre discuteixo amb l’ajuntament d’aquest problema , jo, i en consta que un altre veí, hem decidit, que també ho podem fer amb els nostres recursos. Per exemple , quan tinc el jardiners a casa. Resultat ho tenim net.                                                                                                                  “mentre esperes, que els altres ho facin, ja s’ha fet fosc, amb deia el meu pare”                                                                                    Valentí Giralt i Puignau

Abans de la neteja.
Després de la neteja.

 Explica’ns, el que vols dir, del nostre entorn i barri. Tant se val, si es una queixa o hi ha quelcom, que ta agradat. Fes-ho per carta. “Enviar una carta és una excel·lent manera de traslladar-se a una altra part sense moure res, excepte el cor.” PETRONI

Els escrits ens els podeu fer arribar per correu electrònic i poden portar fotos (una o dues) . Han de ser firmats en nom i cognoms. Un cop a la setmana els deixarem penjats aquest apartat.         

Hem volgut obrir aquest apartat, per donar veu directa i sense filtres, a les diversitats d’opinions que es donen. Opinions, que cada un de nosaltres vol transmetre, explicar i compartir. Segur que no se us pot escapar, que aquest apartat, vol ser, el que molts volen expressar fent servir el canal de WHATSAPP, que no s’ha creat per aquesta la finalitat. S’ha creat per donar ALERTES DE SEGURETAT. La seguretat de tots.                                   

En el nostra WHATSAPP de seguretat, us necessitem a tots, però nomes hi serem tots, si tots treballem pel mateix objectiu. Quan això no es axis, alguns es donen de baixa. CADA BAIXA ES UNA PÈRDUA D’EFICÀCIA.

SEGURETAT DEL BARRI

Resum de la Jornada de Seguretat al barri de Palau-sacosta. Dia 2 de març de 2020

Reunió convocada per la AAVV de Palau-sacosta, i en la que participen els veïns de tots els sectors de Palau. Del debat de la trobada i de les recomanacions de la policia municipal i Mossos, em fet aquest detall:

Col·laboració ciutadana:. Cal passar avisos sense por per alguns d’aquests mitjans.
Web: mossos.cat
WhatsApp de veïns
Trucar al 092 – 112
Mesures dissuasives, algunes mesures que cal adoptar a cada casa són:

Alarma, llums amb sensors a l’exterior i un sistema per blocar les finestres corredores.

Càmeres a la ciutat:

Xarxa de càmeres amb un sistema lector de matricules, que permet el seguiment dels vehicles sospitosos.

Ocupacions d’habitatges:

Si és un habitatge habitual, la llei diu que les forces de la seguretat els poden desallotjar si és menys de 24 hores. Si s’han marxat de vacances i s’ha ocupat, es produeix un desallotjament exprés. Si és un habitatge desocupat, la llei no permet actuar de manera immediata. Cal esperar a un judici i a un desnonament.

Moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Girona, de data 11 de Març, relativa a la inseguretat que patim a la ciutat de Girona en aquests últims mesos.

Taula de Seguretat del Barri de Palau. Trobada col·loqui feta el dia 18 de març. 2019

Fa uns dies us vaig fer arribar una convocatòria que feia la AAVV de Palau_sacosta, per discutir amb l’ Ajuntament temes sobre la seguretat en els nostres barris. A la reunió i varen venir el vicealcalde Eduard Berloso, com a responsable polític de la seguretat a la nostra ciutat, la Regida de Barri Mª Àngels Planas i Cap de la Policia Municipal, el Comissari Jou, acompanyat per una Sergent de la nostra policia.

La trobada, que va tenir una assistència important dels veïns de tot el barri en general i uns quants veïns  i company de Junta de la nostra associació. A la reunió es va debatre la necessitat que la ciutat disposi d’un sistema de càmeres de seguretat, també de les possibilitats que algunes d’aquestes càmeres estiguin instal·lades en el nostre barri i finalment de si teníem la possibilitat de posar-ne de perifèriques en punts concrets de les diferents urbanitzacions.

L’altre tema va ser la nova reestructuració de les tasques o funcions de la policia municipal, a l’ entorn dels barris, a causa de la disminució, que de manera temporal, ha tingut la seva plantilla. Aquest any 2019 es prejubilant més de 17 agents. Començant per l’últim punt, els canvis en les tasques de la Policia Municipal, en els barris. El més important és el fet que desapareix la figura del “policia de barri”, que entre altres connotacions era, que sempre eren els mateixos policies, a cada barri. Aquesta figura la faran les patrulles (de dos agents), que de manera constant, es mouran per tot el barri, fent visites i desplaçant-se a peu a una sèrie de punts preestablerts. L’objectiu de tot plegat és fer més evident la seva presencia en cada un dels punts, per aconseguir millorar aquesta sensació de falta de visualització dels policies en els carrers del nostre entorn i conseqüentment millorar les sensacions d’inseguretat de la ciutadania. Respecte a les càmeres, ens varen comentar, que en aquests moments a la ciutat i tenim més de dues-centes càmeres entre “circulació”, seguretat d’ edificis públics i seguretat en diferents carrers de la ciutat. Els criteris venen donats per:

1. La instal·lació de càmeres la determina la mateixa policia, en base els punts que els hi resulten ser conflictius i/o de molta confluència de persones i vehicles.

2. La instal·lació ha de venir finalment autoritzada per una Junta de Seguretat, després de l’ informe policial pertinent.

3. Les càmeres en cap cas poden ser decisió individual o col·lectiu dels ciutadans. Sempre ha de quedar emparat pel criteri tècnic de la policia. 4. Sobre el nostra plantejament de càmeres en punts perifèrics dels barris, nomes seran possibles, quan s’ hagi cobert les necessitats estratègiques de la ciutat. PER TANT ES POSSIBLE, PERÒ MES ENDAVANT.

En el nostra barri de Palau en aquest moment en tenim algunes a les avingudes com la Ctra. de Barcelona i altres carrers. Esta previst un desplegament de sis mes, en punts que son estratègics pels fluxos mol alts de moviments de vehicles i persones. (Avda. Montilivi, Universitat, Pericot etc.)