Assemblees i acords de l’Associació

Acta de l’assemblea General Ordinària de l’Associació de veïns de Mas Jardí.

En el dia d’avui, vint-i-cinc de febrer de 2022, a les 19 h 30 minuts, en el local social de l’AV de Palau-sacosta, del carrer Jocs Olímpics de Barcelona, 4. Codi postal 17003,  es reuneixen, els membres de l’Associació, en aquest cas vuit persones,  que representen a sis associats i 1 més, amb delegació de vot, sobre el total de 74, que figuren en la relació actualitzada (ANNEXA n. 1) i (ANNEXA n. 2 amb el nom, DNI i adreça electrònica utilitzada),  en segona convocatòria, i amb quòrum suficient d’acord amb els estatuts de l’entitat, essent presents també els membres de la Junta Directiva, i acceptant de forma unànime, que tingui lloc la present Assemblea amb el següent.

ORDRE DEL DIA:

Benvinguda del president

Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea del dia 13 de maig de l’any 2021, que teniu disponible a la web: https://www.aavvmasjardi.cat/index.php/quant-a/.

Instal·lacions col·lectives i  individuals  senyal de TV TDT

Pressupostos participats, projecte i situació actual

Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2021

Pressupost 2022 i proposta de nova quota.

Torn obert de paraules.

D’acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels  assistents, actuen com a president el Sr. Valentí Giralt i Puignau i  el  Sr. Josep Pous i Barrera, com a secretari. Hi són presents el vicepresident Joan Vidal i Xifra. El tresorer Josep Lluís Herrero Villalba, ha excusat la seva assistència i ha lliurat una delegació de vot al president.

El president declara vàlidament constituïda l’Assemblea Ordinària, i havent procedit a la lectura de l’ORDRE DEL DIA, el president dona la benvinguda els assistents, tot constatant la sorpresa de ser tan pocs, els participants, després que les últimes assemblees varen ser telemàtiques, a causa de les restriccions de LA COVID-19. Tothom va ser convocat des del seu correu electrònic i posteriorment, es va fer un comentari al grup de whatsapp. El fet formal s’ha produït correctament, en tot cas el mateix president reconeix, que un avís dos dies abans a tot el grup de WhatsApp, és molt probable que s’hagués pogut fer l’assemblea amb més socis.

Tot seguit i prèvia la presentació de les corresponents propostes, l’Assemblea adopta, per unanimitat dels assistents, els següents.

ACORDS:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea del dia tretze de maig de 2021. El secretari Josep Pous, dona lectura a l’acta, que està publicada, prèviament a la web, adreça:

https://www.aavvmasjardi.cat/index.php/quant-a/ .

Per unanimitat, tots els assistents, hi donen la seva conformitat. L’acta queda aprovada.

Instal·lacions col·lectives i  individuals  senyal de TV TDT

Seguiment instal·lacions i novetats a comentar.

Cables de fibra òptica trencats per les rates. Aquests dos últims mesos s’han produït tres avaries, totes donades per les rates que han rosegat, fins a trencar, el cable de fibra òptica que entra a les cases.

Contracte de manteniment. Donades aquestes avaries, s’ha constatat que l’empresa GLOBAL 6TEMS, ha tingut endarreriments a l’hora de venir. Els veïns afectats han preguntat pel contracte de manteniment. El president, explica que es va considerar que no calia, d’acord amb els pactes inicials. Que fins ara, l’empresa havia complert. El vicepresident comenta, que ha fet algunes gestions, per assegurar que siguem atesos de manera correcta, sense necessitat de fer el contracte.

Assegurança sobre les instal·lacions de la TV– TDT. Robatori, incendi, avaries elèctriques i electròniques. Capital assegurat de 21.701,00 €. Quota anual de 634,93 €. Franquícia de 250 €.

Nova escomesa elèctrica. Després de quasi, quaranta anys, l’ajuntament ens ha fet saber que no podem agafar la corrent del seu quadre de comandament del carrer. Ara estem en gestions per contractar una escomesa de llum. El comptador elèctric quedarà ubicat en una caixa, situada a les escales que porten des del carrer Sarriera a la zona verda del “novavenda”, molt a prop del nou armari, que es va instal·lar fa ara dos anys.

Tancar el camí de terra, que porta des del carrer de Mas Jardí, el Mas Feliu. Des de sempre, que aquest camí queda brut de deixalles, que l’ajuntament no recull, perquè està en zona privada. El president i el soci en Joaquim Noguer, ha fet gestions a la propietat de Mas Feliu i la família Homs, (propietaris i usuaris del camí) per poder posar una cadena, molt a prop de l’accés aquest camí, per barrar el pas de vehicles.

 • Pressupostos participats, projecte i situació actual
  • Escala d’accés al pas de vianants, entre el carrer Ros de Palau i carrer dels Sarriera. Obres aprovades per Pressupostos Participats municipals,  de l’any 2019 i que segons l’ajuntament es faran l’any 2023.
  • Millores previstes. Substitució dels fanals del carrer, per llum de leds, durant aquest any 2022.
 • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2021.
 • Despeses totals 3.309,71 €.
 • Ingressos totals 767,57 €.
 • Dèficit final de 2.543,14 €
 • S’ha de fer notar que els ingressos, per quotes de l’any 2021, varen quedar avançats l’any 2020.
 • Pressupost 2022 i proposta de nova quota, de 70 € anuals.
 • La quota serà de 70,00 €, per a tots els socis que tenen la instal·lació de la TV TDT i de 15,00 €, per a la resta. És a dir, una quota de soci de 15,00 € i un diferencial de 55,00 €, per suport a les instal·lacions tècniques de la TV.
 • Despeses Previstes, entre manteniment de xarxa i la resta habitual 3.550,00 €
 • Ingressos per quotes a 70,00 €, 5.189,00 €
 • Superàvit previst de 1.630,00 €
 • Aquest pressupost és una estimació alta de despeses. Esperem que realment no es produeixi i en els següents anys podem estabilitzar la quota sobre uns 50 € anuals.
 • Torn obert de paraules.

No hi ha cap comentari, per afegir.

 • Tot seguit, i no havent-hi més assumptes a tractar, i prèvia la seva redacció, pel secretari de l’associació, aquesta acta queda pendent d’aprovació fins a la propera Assemblea, després que es faci la seva lectura i si s’escau la seva aprovació, firmant-la a continuació el secretari, amb el vistiplau del president.

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS JARDÍ 2020

En el dia d’avui, tretze (13) de maig de 2021, a les 19:30 hores, i de manera telemàtica, per culpa de la problemàtica COVID-19, es reuneixen, prèvia la seva convocatòria, els membres de l’Associació, en aquest cas 11 persones connectades, que representen 11 associats i 5 més, amb delegació de vot, sobre el total de 74, que figuren en la relació actualitzada (ANNEXA n. 1) i (ANNEXA n. 2 amb el nom, DNI i adreça electrònica utilitzada),  en segona convocatòria, i amb quòrum suficient d’acord amb els estatuts de l’entitat, essent presents també els membres de la Junta Directiva, i acceptant de forma unànime, que tingui lloc la present Assemblea amb el següent.

ORDRE DEL DIA:

 1. Benvinguda del president
 2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea del dia 28 de gener de 2020.
 3. Renovació de càrrecs
 4. Seguiment i estat dels objectius de l’any 2020
  1. Asfaltat carrer del Ros de Palau
  1. Pressupostos participats, projectes actuals.
  1. Substitució dels equips, cablejat i connexió individual del senyal de la TV
 5. Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2020.
 6. Pressupost 2021, amb quotes avançades de 60 € anuals.
 7. Torn obert de paraules

D’acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels  assistents, actuen com a president el Sr. Valentí Giralt i Puignau i  el  Sr. Josep Pous i Barrera, com a secretari. Hi són presents el vicepresident Joan Vidal i Xifra i el tresorer Josep Lluís Herrero Villalba.

El president declara vàlidament constituïda l’Assemblea Ordinària, i havent procedit a la lectura de l’ORDRE DEL DIA, el president dona la benvinguda a tots els assistents, especialment pel que representa d’incomoditat fer-la pel procediment telemàtic i espera, que les altres  vegades ja és poguí fer presencialment.

Tot seguit i prèvia la presentació de les corresponents propostes, l’Assemblea adopta, per unanimitat dels assistents, els següents.

ACORDS:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea del dia 28 de gener de 2020. El secretari Josep Pous comenta si tothom ha llegit l’acta del dia 28 de gener de l’any 2020, que està publicada a la web de l’associació, tal com es va explicar en la convocatòria d’aquesta assemblea ordinària. Per unanimitat donen la seva conformitat a l’acta, sense necessitat d’haver-la de llegir i queda aprovada sense cap objecció.
 2. Renovació de càrrecs

El president explica que tots els càrrecs tenen la data de caducitat del dia sis de maig d’enguany i que és necessari votar una nova junta.

Tots els membres de la junta sortint es presenten de nou i al mateix temps es parla d’incorporar altres socis, que vulguin ser a la junta com a vocals. No surt cap més persona i es deixa oberta la possibilitat de noves incorporacions, quan es doni algun oferiment.

L’assemblea dona la conformitat a la nova junta i s’autoritza al secretari, perquè faci les gestions de renovació a la Generalitat de Catalunya.

Seguiment i estat dels objectius de l’any 2020

 1. Asfaltat carrer del Ros de Palau

Després d’un endarreriment de més d’un any, el carrer ha quedat asfaltat de nou.

Pressupostos participats (PrP), projectes actuals.

Escala de pas de persones, entre Ros de Palau i Sarriera, ¿en quina situació ens queda? Té una assignació de 42.000 €  (6.000 € projecte+ 36.000 € primera fase). El president explica, que actualment els PrP estan en un procés de reconsideració i renovació i, per tant, el nostre projecte ho pot estar patint, tot i que els PrP aprovats, s’han de portar tots a terme. Seguirem fent les gestions amb la regidoria de Barri.

Substitució dels equips, cablejat i connexió individual del senyal de la TV-tdt.

Les obres de substitució i connexió es varen donar per acabades a finals de setembre del 2020. De les 76 connexions previstes, només se n’han fet 73 i una d’elles, no ha volgut fer la connexió interior.

Dels equips de connexió individuals, cal explicar que s’han instal·lat dos tipus diferents,  una, que identifiquem com “escomesa individual interior”, que vol dir que queden connectats a l’interior de les cases i l’equipament porta una connexió per TV i una segona per telefonia (si algun dia es gestiona una contractació col·lectiva). Una segona, que identifiquem com “escomesa individual exterior”, amb el sobrenom de  “passius”, que ens han ajudat a resoldre la problemàtica dels punts on no ha estat possible substituir  per fibra òptica, el cable coaxial antic, que va des de l’armari exterior a dintre de les cases. En aquests casos és quan hem fet servir els “passius”. Queden instal·lats a la caixa exterior i connectats entre la fibra òptica i el coaxial que ve de la casa. En aquests casos no serà possible fer la connexió de telefonia.

Finalment, cal explicar que donat la fragilitat d’aquests equipaments, que han de quedar instal·lats a l’exterior, hem pres el criteri de què quedin incloses en la pòlissa d’assegurança contractada.

D’un total de 72 connexions, han quedat instal·lats 17 equips passius.

Finalment, cal comentar que una de les cases, que volia fer la connexió, ho ha deixat córrer, per les dificultats tècniques. Hem tornat els 250 € de connexió comunitària.

 • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2020.

Les inversions i despeses d’aquest exercici 2020 han estat d’un total de 41.002,04 €, del que cal destacar els 39.819,39 € dels equips i instal·lacions de TV-tdt. En despeses, els 634,93 € de l’assegurança per robatori/incendi sobre equips i instal·lacions de TV-tdt.

Els ingressos  han estat de 40.011.09 €. Destaquem les quotes d’obres i equips amb 30.783.30 €. Quotes de barri 2020 i 2021 avançades,  de 9060,00 €

El resultat és un dèficit 990,03 €, cobert amb tresoreria pròpia, gràcies al cobrament per avançat de les quotes del 2021.

El saldo final de tresoreria ha estat de 3.566.24€

Pressupost 2021, amb quotes avançades de 60 € anuals.

El pressupost previst per aquest any 2021 és d’unes despeses de 1.700 €, més el dèficit de 990,05 €. I sense cap ingrés previst. Tot plegat un excedent de 1869,00 €.

El president comenta que per l’any vinent és previsibles rebaixar la quota anual.

 • Torn obert de paraules:

En el torn obert de paraules, demana intervenir el Soci Lluís Perpinyà, que comenta diversos temes: Els espais dels contenidors estan tot sovint bruts i els serveis de neteja són molt lents a l’hora d’arreglar-ho i tot sovint, amb molt poca cura. Els boscos que queden entre el sector del “GE i EG “I el nostre sector, estan molt bruts, podem tenir un risc d’incendis. El president comenta que la companyia ENDESA de tant en tant fan la seva tallada, però no coneix els criteris de temps que poden fer servir. Ens demana, que com associació, intervenir davant l’administració.

La sòcia Àngela Pitarch, demana si és possible que aquí al barri es faci la recollida selectiva d’escombraries i treure definitivament els contenidors dels nostres carrers. Comento que el regidor Martí Tarés, el mes de desembre em va explicar, que el proper barri per fer aquest canvi, seria precisament el nostre. De totes maneres no em va donar cap termini.

També l’Àngela pregunta si es poden tallar o retallar les branques dels roures de can BATLLE, abans no tornin a caure, com va passar el febrer del 2019, amb el temporal Glòria. Ara tenen un arbre amb una brancada molt grossa, que queda per damunt de les escales del “novavenda” i damunt de casa seva. Li faig notar que la llei ens empara, però que el primer que s’ha de fer és fer-ho saber a la propietat. M’ofereixo en fer el contacte i intentar aconseguir un acord.

El soci Josep Carpio pregunta per la nova construcció de l’escala, del passadís, que va des de Ros de Palau als Sarriera. Explico que el projecte està aprovat. El primer pas és el projecte constructiu, per determinar el cost real. Tenim un fons aprovat per pressupostos participats de 49.000 €. Detallo l’actual fase de revisió  polític i tècnic, dels Pressupostos Participats i la incògnita que això representa, pel futur del projecte.

La resta d’intervencions animen a la junta a continuar amb la seva tasca, com fins ara.

Tot seguit, i no havent-hi més assumptes a tractar, i prèvia la seva redacció, pel secretari de l’associació, aquesta acta queda pendent d’aprovació fins a la propera Assemblea, després que es faci la seva lectura i si s’escau la seva aprovació, firmant-la a continuació el secretari, amb el vistiplau del president.

                                                                                                               Vist i plau

El Secretari  

                                                                                                                  El president                                                  Josep Pous i Barrera.                                                                                              Valentí Giralt i Puignau

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS JARDÍ 2019

En el dia d’avui, vint-i-vuit (28) de gener de 2020 a les 20 hores, a la seu del Local social de Palau-sacosta, carrer Jocs Olímpics, nº 2-4 de Girona, l’Associació de Veïns Mas Jardí, Urbanització “Torres de Palau II”, es reuneixen, prèvia la seva convocatòria, els membres de l’Associació, en aquest cas 28 persones presents, que representen 23 associats i 8 més, amb delegació de vot, sobre el total de 74, que figuren en la relació actualitzada (ANNEXA n. 1) i (ANNEXA n. 2 firmes dels assistents), i en segona convocatòria, i amb quòrum suficient d’acord amb els estatuts de l’entitat, essent presents també els membres de la Junta Directiva, i acceptant de forma unànime, que tingui lloc la present Assemblea amb el següent,

ORDRE DEL DIA:

 1. Benvinguda del president
 2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea del dia 9 de maig de 2019.
 3. Seguiment i estat dels objectius de l’any 2019
  • Asfaltat carrer del Ros de Palau
  • Fer la substitució del cablejat del senyal de la TV. Instal·lació de fibra òptica.
  • Ubicació antena de TV i tràmits i gestions municipals.
 4. Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2019.
 5. Pressupost 2020 i determinació de quotes.
 6. Pressupostos participats 2019.
 7. Torn obert de paraules. D’acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels  assistents, actuen com a president el Sr. Valentí Giralt i Puignau i  el  Sr. Josep Pous i Barrera, com a secretari. Hi són presents el vicepresident Joan Vidal i Xifra i el tresorer Josep Lluís Herrero Villalba.

El president declara vàlidament constituïda l’Assemblea Ordinària, i havent procedit a la lectura de l’ORDRE DEL DIA, el president dona la benvinguda a tots els assistents, especialment a les persones que han vingut com invitades.

Tot seguit i prèvia la presentació de les corresponents propostes, l’Assemblea adopta, per unanimitat dels assistents, els següents.

ACORDS:

 1. Es dona lectura, per part del secretari Josep Pous, de l’acta de l’Assemblea del dia 9 de maig de 2019, que queda aprovada sense cap objecció.
 2. Seguiment i estat dels objectius de l’any 2019
  • Asfaltat carrer del Ros de Palau. El president explica, que els motius de l’endarreriment, venen d’una confusió del departament d’Urbanisme, que varen acabar identificant la part final del carrer Torres de Palau 1, en lloc del carrer Ros de Palau.
  • L’asfaltatge del carrer Ros de Palau, el compres entre els n. 2 al 27, quedarà fet aquest any 2020.
  • Ubicació antena de TV i tràmits i gestions municipals. El president detalla les últimes dificultats, que han sorgit a la part final d’aquest tràmit. Consisteix en el criteri que tenen els tècnics del departament de Patrimoni, que argumenten la necessitat de pagar un CÀNON, per tirar endavant i fer-ho constar com una instal·lació de serveis privats. No s’avenen a considerar el fet, que aquesta obra fa més de trenta-cinc anys que està feta. Ho tenim parat, a l’espera de trobar una solució que no impliqui pagar.
 3. Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2019. El president presenta el quadre de comptes, en el que cal destacar tres dades:
  • Totals ingressos per quotes:                                                        3.800,00 €
  • Totals despeses:                                               2.703.44 €
  • Traçat fibra Òptica. Estudi viabilitat:       1.195,48 €
  • Dèficit de l’exercici:                                                                        98,92 €  
  • Saldo de Caixa i Banc: 4.557,19 €
 4. Pressupost 2020 i determinació de quotes. El president comença per explicar, que es podria fer un pressupost com els que fins ara s’han fet, per atendre les despeses de manteniment, i esperar que no ens surti cap gran avaria, que faci curta la quota. Tot seguit proposa un procés econòmic per portar endavant la instal·lació de la fibra òptica i mostra un gràfic. (presentació. Fulla n. 8), que queda incorporat en aquesta acta com ANNEXA n. 3, i detalla:
 5. Instal·lació fibra òptica comunitària:
  • Cost Comunitari                                      25.956,73 €,
  • A cobrir amb aquest detall d’ingressos de quotes + aportacions + tresoreria:
  • Aportació individual 250,00 € – total       19.000.00 €
  • Quota individual         60,00 €-  total          4.560,00 €
  • Aportació de tresoreria pròpia- total         2.396.75 €       
 6. Instal·lació fibra òptica individual:
  • Connexió de la fibra òptica a cada casa         167,42 €, preu unitari per cada casa (obres  de condicionament), segons necessitats de cada veí, A PART.

Un cop feta tota la presentació, el president demana l’aprovació immediata d’aquest punt, doncs si s’aprova s’ha de tancar el contracte amb el proveïdor i en cas que no s’aprovi, es necessari tornar a fer, un nou plantejament del pressupost i la quota.

 La proposta queda aprovada per unanimitat de tots els assistents i dels vots delegats.

 1. Pressupostos participats 2019. El president explica, que el projecte del pas de vianants presentat, va ser el tercer més votat. Queda dintre dels projectes de barri que es faran. Té un pressupost inicial de  42.000 €, que cobreix el projecte de construcció (6.000 €) i la part d’obra que es pugui fer en una primera fase.

En arribar en aquest punt el President vol comunicar dos fets, posteriors a la convocatòria i que creu important explicar:

TEMPS DE DURACIÓ DELS CÀRRECS Dels membres DE LA JUNTA. Ara mateix vigents fins a l’any 2021, és a dir un període de tres anys, i no de cinc com s’havia comentat.

Cotxe de Seguretat. Converses en petit comitè. Preacord amb Alarmes Serra, que oferirà de manera individual EL SERVEI “ACUDA” (amb claus o sense). Tant per usuaris de SERRA, com d’altres companyies.

Precs i Preguntes. Cap dels presents demana la paraula.

Tot seguit, i no havent-hi més assumptes a tractar, i prèvia la seva redacció, pel Secretari de l’associació, aquesta acta queda pendent d’aprovació fins a la propera Assemblea, després que es faci la seva lectura i si s’escau la seva aprovació, firmant-la a continuació el Secretari, amb el vist i plau del President.

                                                                                                                 Vist i plau

El Secretari                                                                                              El President

Josep Pous i Barrera.                                                                                     Sr. Valentí Giralt i Puignau

9 DE MAIG 2019 ASSEMBLEES EXTRAORDINARIA  I                                                                        ORDINARIA.

Instal·lacions del nou local social de Palau-sacosta

.ASSEMBLEA ORDINARIA PRESENTACIO.09-05-2019

CERTIFICACIO DE L’ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA 09-05-2019

ASSAMBLEA ORDINARIA  2018.

Presentació Assemblea Ordinària 2018. Biblioteca Ernest Lluch dia 5 abril 2019

 

ACTA DE ASSEMBLEA 15-11-2017

ASSAMBLEA ORDINARIA 23 de maig de 2017:

1- Plagues de mosquits i rates.
2- Enllumenaments dels passadissos de vianants.
c. Campanya per aconseguir el vot de tothom a la consulta electrònica del mes de juny
3- Millora de la circulacio de vehicles i persones, en els nostres carrers.:
4- Antena de TV.
5- Festa de la revetlla de Sant Joan..
6- CASA (embargada) de Mas Jardí,  problemas.

7- http://www.aavvmasjardi.cat/wp-content/uploads/2017/06/ACTA-DE-L-ASSEMBLEA-DEL-DIA-23-5-2017.pdf

ASSAMBLEA EXTRAORDINARIA 15 novembre de 2016.

Nomenament de la nova junta directiva.

ASSAMBLEA ORDINARIA 15 novembre de 2016:

1. Aprovació del pressupost d’ingressos i despeses anuals.

  2. Fixació de la quantia de les aportacions. ACTA DE L’ ASSEMBLEA DEL DIA 23-5-2017