Assemblea General Ordinaria 2023

Acta de l’assemblea General ordinària 2023

La trobada de socis i invitats s’inicia a les 19 h 30, amb la ponència sobre Temps de Flors a Palau-sacosta, feta per la seva directora Mª Àngels Perpinyà, que fa una presentació exhaustiva del projecte d’aquest any “Palau, temps de vi” i que amb la participació confirmada de molts veïns, es farà i s’instal·larà a la zona verda i pineda, davant del supermercat “Novavenda”

 • Idees bàsiques del projecte:

Es tracta de muntar un espai, durant els dies de Temps de Flors ( 11 al 19 de maig d’enguany), situat dintre la zona verda entre el carrer dels Sarriera i el Camí vell de Fornells. ( Entre el supermercat “Novavenda” i l’escola Les Alzines)

La M. Àngels i en Valentí, proposen que per reforçar el grup de persones que l’any passat varen col·laborar, volen impulsar que el grup tingui personalitat pròpia, amb el nom d’AMICS DELS JARDINS DE PALAU-SACOSTA, que en els pròxims anys, a més d’impulsar un punt de flors del barri, promocioni la visita per diferents jardins privats.

Finalitzada la ponència de Temps de Flors, s’inicia l’acta de l’Assemblea anual 2023.

En el dia d’avui, dinou de març de 2024, a les 20 h i trenta minuts, en el local social de l’AV de Palau-sacosta, del carrer Jocs Olímpics de Barcelona, 4. Codi postal 17003  de Girona, es reuneixen, els membres de l’Associació, en aquest cas quinze persones amb categoria de socis, i cinc de socis familiars presencials i tres per delegació de vot, sobre el total de 80, que figuren en la relació actualitzada (ANNEXA n. 1) i (ANNEXA n. 2 amb el nom, DNI i adreça electrònica utilitzada), en segona convocatòria, i amb quòrum suficient d’acord amb els estatuts de l’entitat, essent presents també els membres de la Junta Directiva, amb l’excusa del secretari Josep Pous i el vocal Narcís Carbonell, que ens deleguen el seu vot. Tots els presents accepten de forma unànime, que tingui lloc la present Assemblea amb el següent.

ORDRE DEL DIA:

 • Benvinguda del president
 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior, publicada a la web de l’associació.
 • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2023
 • Seguiment instal·lacions i novetats a comentar.
 • Pressupost 2024 i proposta de nova quota.
 • Pressupostos participats, pendents 2019 i acord amb la AV de Palau-sacosta.
 • Torn obert de paraules.

D’acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels  assistents, actuen com a president el Sr. Valentí Giralt i Puignau i  el  Sr. Joan Vidal i Xifra, vicepresident, en funcions de secretari. Hi és present el tresorer Josep Lluís Herrero Villalba, i s’han excusat la seva assistència la resta de la junta directiva.

El president declara vàlidament constituïda l’Assemblea Ordinària, i  procedeix a comentar si tothom s’ha llegit l’acta que surt publicada a la web de l’associació i si cal algun comentari que consti en acta.

Tot seguit i prèvia la presentació de les corresponents propostes, l’Assemblea adopta, per unanimitat dels assistents, els següents.

                                                              ACORDS:

 • Aprovació de l’acta de l’Assemblea del dia vint-i-cinc de febrer de 2022, per part de tots els assistents, que donen la seva conformitat. L’acta queda aprovada.

En el llibre de registre de socis, les dades a 31 de desembre de 2023, hi consten un total de 115 registres, amb els següents detalls: 8 parcel·les, 103 cases i 4 identificacions d’altres espais. De tots ells, són socis 79 de ple dret i 13 tenen la categoria de socis protectors i familiars (No tenen dret a vot a l’assemblea).

Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2023

Estat de caixa i bancs a 31 de desembre de 2023

CAIXA I BANCS                                                                         4.386,64 €         SALDO CAIXABANK                                                       4,110,91 €    SALDO  de CAIXA en efectiu                                        275,73 €     

Pressupost 2024 i proposta de nova quota

Instal·lacions. Seguiment i novetats a comentar

 • Les principals avaries s’han produït per culpa de les rates, que han rosegat alguns cables de fibra òptica a les caixes de connexions. Les reparacions del nou cablejat, en el punt de l’avaria s’ha fet amb cable revestit d’acer.
 • Des de fa sis mesos, ja tenim en funcionament un comptador a nom de l’associació.
 • L’acord de tancament del camí de Mas Feliu (Mas Jardí), entre la propietat, Família Homs i Associació, finalment no ha sigut necessari. La família Homs ha instal·lat un portal-barrera, sense cap cadenat, de manera que si és necessari es pot accedir al camí. El camí ha quedat tancat per impedir l’accés lliure i, per tant, mantenir més net l’entorn.
 •  Finalment, també la família Homs, ha instal·lat una tanca metàl·lica entre la seva propietat i la zona verda “les fonts de palau”, amb una porta d’accés. L’associació disposem d’una clau d’aquest portal.
 • Pressupostos participats, acord veïns anys 2023. Romanent total de 42.000,00 €, que correspon a:

Escales entre el carrer Ros de Palau, zona transformador, i el carrer dels Sarriera, amb enllaç a les escales de la zona verda del supermercat.

 • Amb l’acord de l’assemblea de l’any 2022, es va passar escrit a l’ajuntament demanant, que aquesta quantitat passes a formar part de les assignacions per pressupostos participats de l’Associació de veïns i veïnes de Palau-sacosta, de manera que passés a formar part de les assignacions que tenen, per acabar les obres del local social.
 • El president informa que per un acord de la Junta de l’Associació de Palau-sacosta, tots els veïns socis de Mas Jardí, tenen dret a ser socis i queden exempts de les quotes anuals, durant els anys 2024 a 2027.
 • Tots els socis de Mas Jardí, rebran un document d’alta per formalitzar la inscripció a l’associació de veïns i veïnes de Palau-sacosta. L’alta és individual i voluntària.
 • Risc d’incendi a les zones boscoses del barri, diferenciant els espais i feines a fer:
 • Bosquet (parcel·la interna) Zona Camí Vell de Fornells i carrers Ros de Palau i carrer Torres de Palau 2.
 • Bosc zona GEIEG (massa forestal interna)

            Que tenen diferència de tractament d’aquestes zones.

En el segon cas, l’ajuntament ha de tenir cura de les franges de protecció de 25 metres, entre el bosc, que són de propietat privada i les zones o espais urbans.

En el primer cas és un espai de zona verda municipal, que podem constatar que el sotabosc està correctament tractat.

Identifico com ANNEXA Núm. 3, l’escrit rebut per part de l’Ajuntament de Girona i com ANNEXA Núm. 4, l’escrit presentat al registre de l’ajuntament, demanant la intervenció de prevenció d’incendis a les zones de franges perimetrals.

Dit tot plegat, el president proposa, pel que fa al bosquet, demanar que tallin els arbres més propers a les tanques de les cases del carrer Ros de Palau, que els seus jardins limiten en el bosquet.

 • Torn obert de paraules
  • Cap de les persones, presents i representades, fa ús d’aquesta facultat.

Tot seguit, i no havent-hi més assumptes a tractar, i prèvia la seva redacció, pel secretari de l’associació, aquesta acta queda pendent d’aprovació fins a la pròxima Assemblea, després que es faci la seva lectura i si escau la seva aprovació, firmant-la a continuació el secretari, amb el vistiplau del president.

Vistiplau del president

  El secretari                                                                                                                                                                 Joan Vidal i Xifra                                                                      Valentí Giralt i Puignau

Deixa un comentari