ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

Acta de l’Assemblea

En el dia d’avui, catorze de març de 2023, a les 20 h i set minuts, en el local social de l’AV de Palau-sacosta, del carrer Jocs Olímpics de Barcelona, 4. Codi postal 17003  de Girona, es reuneixen, els membres de l’Associació, en aquest cas disset persones, presencials i sis per delegació de vot, sobre el total de 79, que figuren en la relació actualitzada (ANNEXA n. 1) i (ANNEXA n. 2 amb el nom, DNI i adreça electrònica utilitzada), en segona convocatòria, i amb quòrum suficient d’acord amb els estatuts de l’entitat, essent presents també els membres de la Junta Directiva, i acceptant de forma unànime, que tingui lloc la present Assemblea amb el següent.

ORDRE DEL DIA:

 • Benvinguda del President
 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior
 • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2022
 • Pressupost 2023 i proposta de nova quota
 • Seguiment instal·lacions i novetats a comentar
 • Pressupostos participats, pendents 2019
 • Temps de Flors a Palau-sacosta 2023
 • Torn obert de paraules

D’acord amb el que determinen les disposicions legals i estatutàries, i per unanimitat dels  assistents, actuen com a president el Sr. Valentí Giralt i Puignau i el Sr. Josep Pous i Barrera, com a secretari. Hi són presents el vicepresident Joan Vidal i Xifra, el tresorer Josep Lluis Herrero Villalba, i el vocal Narcís Carbonell i han excusat la seva assistència la resta de la junta directiva.

El president declara vàlidament constituïda l’Assemblea Ordinària, i es procedeix a donar lectura, per part del secretari, de l’acta de l’assemblea anterior i havent procedit a la lectura de l’ORDRE DEL DIA, el president dona la benvinguda els assistents, tot constatant la tornada a la normalitat, després de pràcticament dos anys aturats per LA COVID 19, i les seves seqüeles.

Tot seguit i prèvia la presentació de les corresponents propostes, l’Assemblea adopta, per unanimitat dels assistents, els següents.

                                                              ACORDS:

Per unanimitat, tots els assistents, hi donen la seva conformitat. L’acta queda aprovada.

En el llibre de registre de socis, les dades a 31 de desembre de 2022, hi consten un total de 110 veïns propietaris, d’aquets, cinc es corresponent a parcel·les, i 86 a habitatges. D’aquests son socis de ple dret 79 i disset socis col·laboradors – protectors.

 • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2022
  TOTAL
INVERSIONS I DESPESES 2022  
INVERSIÓ  XARXA DE FIBRA ÒPTICA0,00 €1.546,69 €
Reparació Armaris d’escomesa Fibra òptica  i altres1.546,69 € 
DESPESES 3.232,19 €
Bancs: negociació de rebuts i  altres comissions376,98 € 
ASSEG. INSTAL·LACIÓ TV701,50 € 
Tasses gestions jurídiques 0.00 € 
Domini + web +gestions202,57 € 
Festa del Barri Col·laboració amb AAVV Palau1.951,14 € 
   
TOTAL 4.778,88 €

Estat de caixa i bancs a 31 de desembre de 2022.

Saldo CaixaBank                            5.178,56  €     

Saldo caixa pròpia               340,74 €

TOTAL                                                  5.519,30  €     

 • Pressupost 2023 i proposta de nova quota
INVERSIONS I DESPESES  
INVERSIÓ  XARXA DE FIBRA ÒPTICA   250,00 €2.250,00€
Reparació Armaris d’escomesa Fibra òptica  i altres2.000,00 € 
DESPESES 1.420,00 €
bancs: negociació de rebuts i  altres comissions   450,00 € 
ASSEG. INSTAL·LACIÓ TV   720,00 €
Tasses gestions jurídiques     0,00 € 
Domini internet +web +suport250,00 € 
  
TOTAL 3.670,00 €
 cost per soci2023: 3670/81 = 45,30 Proposta quota any 2023:
Socis TV-TDT 50,00 € 
Resta de socis 15,00 €
 • Seguiment instal·lacions i novetats a comentar
 • Les principals averies s’han produït per culpa de les rates, que han rossegat alguns cables de fibra òptica a les caixes de connexions i una única averia per “intrusió” a la caixa de connexió del carrer.
 • Respecte a la contractació d’una escomesa elèctrica pròpia, portem uns mesos d’endarreriment, però està pràcticament llesta i a punt de connectar.
 • L’acord de tancament del camí de Mas Feliu ( Mas Jardí) , aconseguit entre la Família Homs, la Fundació Gestora de la propietat de Mas Feliu i nosaltres AAVV, ha quedat en NO RES. La família Homs ha desistit de fer-ho i donat que son el propietaris d’aquest pas (amb dret d’us per a Mas Feliu), no hi podem fer res mes.
 • Pressupostos participats, pendents 2019-

Escales entre el carrer Ros de Palau, zona transformador, el carrer dels Sarriera, enllaç a les escales de la zona verda del supermercat.

Aquesta obra no té cap futur i si una oportunitat de PERDRE una inversió prevista pel nostre barri, per tant, us faig un parell de consideracions i una proposta.

 1. La inversió real a fer, en aquests moments està per damunt dels 80.000 €. L’any 2019 tenia una estimació pràcticament aquesta xifra i aquí hi hem d’afegir els increments importants de preus d’avui dia.
 2. Encara no s’ha fet el projecte d’obra, que tenia destinats 6.000 €, dels 42.000 € assignats.
 3. Si tirem endavant i fan el projecte, ens haurem gastat uns diners que no tindran cap utilitat.

PROPOSTA. Demanar a l’ajuntament que aquesta partida es pugui invertir en les obres del local social.

NOTA: Tots els assistents estan d’acord amb la proposta i el president explica que farà un document per informar a l’ajuntament i intentar aconseguir, aquesta proposta.

 • Temps de Flors a Palau-sacosta 2023

En aquest punt, el president explica que aquest apartat, queda fora dels acords de l’assemblea, però que considera molt important explicar-ho per l’impacte en positiu que pot tenir pel nostre barri.

Es tracta de muntar un espai, durant els dies de temps de flors (13 al 21 de maig d’enguany), situat dintre la zona verda entre el carrer dels Sarriera i el Camí vell de Fornells. (Entre el supermercat “Novavenda” i l’escola Les Alzines)

És un projecte important, amb un pressupost de prop de 4.000 €, que entre subvencions i una campanya de micromecenatge, es pot aconseguir.

També serà molt important la col·laboració de “voluntaris del barri”, tant a l’hora de fer el muntatge com els dies que tinguem obert, per tal de disposar de persones que estiguin en aquest punt.

 • Torn obert de paraules

Parlem del risc d’incendi a les zones boscoses del barri i de la diferència de tractament d’aquestes zones. Per exemple a Mas Jardí el bosc fins a les instal·lacions del GEIEG, que no s’hi fa res des de l’ajuntament. Només ho fan les companyies elèctriques o la zona de Mas Triola i Mas Devesa, que sí que es neteja.

Tot seguit, i no havent-hi més assumptes a tractar, i prèvia la seva redacció, pel secretari de l’associació, aquesta acta queda pendent d’aprovació fins a la propera Assemblea, després que es faci la seva lectura i si escau la seva aprovació, firmant-la a continuació el secretari, amb el vistiplau del president.

                                                                                                               

El secretari:  

                   

Josep Pous i Barrera. 

Vist i plau:

El president:                                                                            Valentí Giralt i Puignau